هوگرو
هوگرو

گروه توليدي هـوگرو نام خود را از بلنداي فرهنگ و تمدن ايران زمين برگرفته است. هوگرو برگرفته از نام کوه سبلان در کتاب اوستاى زرتشت و سایر کتب به زبان پهلوى است.

فروشگاه هوگرو واقع در طبقه‌ی سوم مهرادمال